בקשה לתיקון רשומה רפואית

תיקון רשומה רפואית ניתן לביצוע במקרים חריגים בלבד, במקרה והתיקון מגובה במסמכים חיצוניים או כשישנה טעות גלויה על פני \הרשומת
את הבקשה יש להגיש בדוא"ל, לכתובת TR@pmc.gov.il

יש לצרף לפניה את הנתונים/מסמכים הבאים:

א. צילום תעודת זהות
ב. העמוד הרלבנטי שבו מבוקש התיקון
ג. הסבר אודות התיקון המבוקש
ד. כל מסמך חיצוני שנועד לתמוך בתיקון המבוקש

מענה יינתן בתוך 30 – 60 ימים.

להגשת בקשה מקוונת