גליון מיוחד של בטאון המרכז הרפואי לציון סיום כהונתו של ד"ר יעקב פרבשטיין

גליון מס' 18 , נובמבר 2013