ממונה בטיחות

ממונה בטיחות: אינג' לאה כרם

הממונה על הבטיחות הינו פונקציית מטה המייעצת להנהלת המרכז הרפואי למנהלי המחלקות והעובדים בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים שעניינם בטיחות, גהות ובריאות תעסוקתית.
הממונה על הבטיחות עובד בכפיפות ארגונית למנהל האדמיניסטרטיבי של המרכז הרפואי ובכפיפות מקצועית לאגף הפיקוח על העבודה שבמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.
עיקר הפעילות המקצועית בנושא הבטיחות מתבצעת ע"י הממונה על הבטיחות, אשר מסתייע בנאמני בטיחות מקרב המחלקות השונות במרכז הרפואי.
כמו כן, במרכז הרפואי פועלת ועדת בטיחות, ובה נציגי הנהלה ועובדים, בהתאם לדרישות החוק.
בעלי התפקידים נוספים במערך הבטיחות: ממונה בטיחות קרינה, ממונה בטיחות לייזר, אחראי רעלים.

תחומי פעילות:
הדרכות עובדים - הדרכות פרונטאליות פרטניות במידת הצורך, הדרכות יחידתיות, הכשרת נאמני בטיחות ועוד.
ציוד מגן אישי - בקרה על רכישת ציוד מגן אישי תקני ומתקדם ורכישת ציוד מגן אישי מרוכז.
פרסום ועדכון הוראות בטיחות - הכנה ועדכון אוגדן הוראות בטיחות הכולל: הוראות בטיחות, נהלי בטיחות, הנחיות בטיחות.
ניטור סביבתי - ניטור סביבתי לאיתור גורמים מזיקים בסביבת העבודה לרעש מזיק, קרינה מייננת, גזי הרדמה, וחומרים מסוכנים שונים.
תאונות עבודה ומחלות מקצוע - ריכוז ותיעוד תאונות עבודה ומחלות מקצוע של העובדים, הכנת דוחות סטטיסטיים של תאונות עבודה ובירור וחקירת תאונות עבודה בליווי מסקנות למניעת הישנותן.
קשרי גומלין עם גורמים חיצוניים - קיום ופיתוח קשרי חוץ שוטפים עם גופים חיצוניים העוסקים בבטיחות: משרד התמ"ת/אגף הפיקוח על העבודה, המוסד לבטיחות ולגיהות, מרפאה תעסוקתית ושירותי הכבאות.
כיבוי אש - מיפוי צרכי כיבוי אש עפ"י דרישות שירותי הכבאות, בקרת סקר מצאי ציוד כיבוי אש קיים, בקרה על השלמת ותחזוקת ציוד גילוי וכיבוי אש.
קבלני חוץ - בקרה והדרכת בטיחות לקבלני חוץ.
תכנית בטיחות - הכנת תכנית בטיחות שנתית בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה.
סקרי סיכונים ומפגעים - סקרי סיכונים תקופתיים במחלקות ובסקטורים השונים במרכז הרפואי.
בדיקות רפואיות תעסוקתיות - מעקב אחר בדיקות רפואיות תעסוקתיות תקופתיות לעובדים החשופים בעבודתם לגורמים מזיקים.
בדיקות ציוד תקופתיות - בדיקה תקופתית מרוכזת בעיתוי קבוע לציוד החייב בבדיקה תקופתית עפ"י חוק.
מסירת מידע - הפצת חוזר למנהלים, מסירת מידע לעובדים, כרזות להגברת התודעה, סימון חומרים מסוכנים ושילוט לציוד מגן אישי.

ממונה בטיחות - אינג' לאה כרם

מעבר לדף ועדת בטיחות