מחסן משקי

מנהל: מר אריאל בן ציון

המחסן המשקי מטפל בכל נושא הרכש והטובין של בית החולים למעט ציוד רפואי ותרופות. 

למחסן קשר שוטף עם ספקים שונים ונותני שירות אחרים כמו שירותים למערכות שונות וכדומה. 

באחריות המחסן לתת מענה של אספקת צריכה שוטפת של הציוד המשקי והטכני המתכלה 

לכל מחלקות בית החולים. 

טלפונים 

04-6652239
04-6652337