מכרזים

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מכרז 2/2018 לביצוע שירותי הסעות באמבולנסים עבור המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה

המועד האחרון להגשת ההצעות שנקבע במסגרת מסמכי המרכז הינו 19/07/18.
מאחר וועדת המכרזים טרם פרסמה מענה לשאלות ההבהרה, המועד יידחה.
הודעה בדבר המועד האחרון המעודכן להגשת הצעות תועבר בפרסום נפרד.